• دیزل

  • دیزل

  • دیزل

Loading

سایپا دیزل

اطلاعات پایه

سایپا دیزل

  • تولید کننده

ولوو کشنده FH

ولوو کشنده FM

کاوه کشندهKT

دانگ فنگ کشندهkx

ولوو کمپرسی FMX

کاوه کمپرسی KD

ولوو باری FM

فوتون باری Foton

کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج

http://www.saipadiesel.ir